White Night (oil on canvas).

White night no. 2 (Oil on canvas).
White night no. 2 (Oil on canvas).
%d bloggers like this: