Good essay by an openly-lesbian politician: Bryt lydmuren med kunsten / Break the sound barrier with art, by Anette Trettebergstuen (Norway).

aidsawarenessribbon

Bryt lydmuren med kunsten, skrevet av Anette Trettebergstuen

Det å leve med HIV/Aids blir formidlet svært ensidig. Med skremsel, sorg og som noe som ekskluderer en fra selve livet.
Det er ikke sant. Man dør ikke av Aids, man dør med Aids. Og
i mellomtiden lever personer med HIV/Aids like forskjellige, mangfoldige, gode og dårlige liv som alle andre. Men HIV-­‐positive møter en risiko de fleste av oss aldri trenger frykte: det å bli ekskludert på grunn av fordommer mot sykdommen du lever med. Både i den offentlige og i den private sfæren. HIV-­‐positive må oppleve å bli satt i samme bås. Som dødssyke. Farlige. De opplever å måtte “være” sykdommen.
Bære dens navn som et mellomnavn sammen med sitt eget. “Den HIV-­‐ positive”.

Kunnskapen om HIV/Aids er fortsatt forsvinnende dårlig. Et stort forskningsprosjekt fra 2009 viste oss at svært mange tror viruset spres ved deling av tannbørste, eller ved å sitte på samme toalettskål. En for stor andel nordmenn svarte at de verken ønsker at en HIV-­‐positiv passer ungene deres eller det å ha en HIV-­‐positiv side ved side på samme arbeidsplass. Med middelaldersk kunnskap om smitte er det ikke rart fordommene gror videre. Av fordommer vokser det igjen stigma og aktiv og passiv diskriminering. Fra enkeltpersoner og myndigheter. Tilfeldig og systematisk. HIV-­‐positive nektes for eksempel innreise til en rekke stater. Kun fordi de er smittet. Resultatet av slik lovgivning er intet annet enn at folk fortsetter å reise, men uten medisiner, og velger bort åpenheten om diagnosen. Lovgivning basert på gamle og foreldede holdninger og kunnskap skaper ikke, men tvert imot hindrer, det FN peker på som det viktigste virkemiddelet i kampen mot smitten: åpenheten.
Norsk lovverk skaper også slike hindre.

HIV-­‐positives sexliv er fortsatt i realiteten kriminalisert i Norge. I 2013. Akkurat det er noe av det flaueste i norsk politikk, men enda verre: den såkalte HIV-­‐paragrafen i straffeloven er en av de direkte årsakene til at åpenheten taper, og at arbeidet mot smitte går trått. Men svært få vet. Og enda færre gjør opprør. Og lovene består.

Å leve livet igjennom med diagnosen blir derfor for svært mange ikke bare en vanskelig, men en hemmelig reise. Åpenhet koster for mye for mange. Koster venner, koster arbeid, koster familie, koster deltagelse i fellesskapet.

Samtidig bidrar nettopp fortellingene om hvor mye det koster, og hvor lite folk vet, fortellingene om alt de HIV-­‐positive risikerer selv til å gjøre livet vanskeligere, til å båssette, og stigmatisere. Ingen er like. Alle har forskjellige historier, og liv. Gode og dårlige. Med eller uten HIV/Aids.
Fordommenes verste fiende er kunnskap. Kunnskapen om det å leve med HIV/Aids må formidles mindre ensformig enn i dag.

Det er et stort behov for flere stemmer i debatten. For andre vinklinger, andre formidlingsformer. Som kan bryte lydmuren oftere! Slik at HIV/Aids-­‐ saken får den oppmerksomhet den fortjener i den offentlige debatten. Slik at flere kan forstå, lære, og kjenne hva dette handler om. Slik at politikere kan ta de rette valgene, basert på kunnskap og ikke ubegrunnet redsel.
Kunsten og kulturen som formidler av kunnskap åpner nye øyne, og den åpner øyne på nye måter. Fortellinger om det å leve med HIV/Aids trenger vi flere av. Som viser mangfoldet, oppturene, nedturene, de gode og de dårlige livene.

HIV/Aids formidles i dag mest med statistikk. Med tall. På smittede. Som går opp.
Jeg vil at det å leve med HIV/Aids skal formidles oftere gjennom kunsten. Lyrikken. For å åpne flere øyne, øke kunnskap, skape nærhet. Adams måte å bruke kunsten som middel til opplysning er nok en gang virkningsfullt, vakkert og svært kjærkomment.

Anette Trettebergstuen Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet Oslo, Norge

ENGLISH TRANSLATION:

Break the sound barrier with art, written by Anette Trettebergstuen.

Information about living with HIV / AIDS is transmitted in a very one-sided way. With horror, grief, and as something that excludes one from life itself.
That is not true. One dies not from AIDS, one dies with AIDS. And in the meantime, the lives of persons living with HIV / AIDS are as different, as diverse, as good and bad as those of everyone else. But HIV – positive persons encounter a risk most of us never need to fear: to be excluded because of prejudice against the disease they live with. In both the public and the private sphere. HIV – positive persons are all put in the same box. As terminally ill. As dangerous persons. They thus feel the need to “be” the disease.
And carry its name as a middle name, together with one’s own. “The HIV-positive –“.

Knowledge about HIV / AIDS is still astonishingly poor. A large research study from 2009 showed us that many believe that the virus is spread by sharing toothbrushes, or by sitting on the same toilet bowl. A large percentage of Norwegians responded that they neither want an HIV – positive person to babysit or to have an HIV – positive person as a work colleague. With medieval knowledge regarding modes of infection, it is not strange that prejudices continue to grow. As prejudices grow, so do stigma and both active and passive discrimination. From individuals and governments. Randomly and systematically. HIV – positive persons are denied entry into a number of countries. Solely on the basis of infection. The result of such legislation is nothing more than that people continue to travel, but without medication, and avoid openness about their diagnosis. Legislation based upon old and outdated attitudes and knowledge does not create openness, but is rather a hinder, while the UN points out that the most important tool in the fight against infection is – in fact – openness.
Norwegian legislation also creates such obstacles.
HIV – positive persons’ sex lives are, in effect, still criminalized in Norway. In 2013. And that is one of the most embarrassing things in Norwegian politics, but even worse, the so-called HIV – article in the Criminal Code is one of the direct reasons for loss of openness, and that efforts to prevent infection go slowly. But very few people know. And even fewer rebel. And the laws still exist.

To live a life with this diagnosis is therefore not only difficult for many persons, but it is also a secret journey. Openness costs too much for many. Costs related to friends, to work, family, and participation in the community.
At the same time, stories about how much it costs, stories about how little people know, and stories about how much HIV – positive persons risk can also make life difficult, and can also contribute to classification and stigmatizing. No two persons are alike. We all have different stories and lives. Good and bad. With or without HIV / AIDS.

The worst enemy of prejudice is knowledge. The knowledge of how to live with HIV / AIDS needs to be conveyed in a less monotonous way than it is today.
There is a great need for more voices in the debate. For other angles, other forms of communication. Ones that can break the sound barrier more often! This so that the HIV/AIDS issue can get the attention it deserves in the public debate. This so that more people can understand, learn, and know what this is all about. This so politicians can make the right choices based upon knowledge rather than upon unfounded fears.
Art and culture that conveys knowledge opens new eyes, and opens eyes in new ways. We need more stories about living with HIV / AIDS. We need more stories that show the diversity, the ups, the downs, the good and the bad lives.
HIV / AIDS is today mostly illustrated with statistics. With numbers. Of infection. On the rise.

I wish that stories about living with HIV / AIDS be communicated more frequently through art. Through poetry. This in order to open more eyes, to increase knowledge, to create intimacy. Adam’s way of using art as a means to enlightenment is once again powerful, beautiful and most welcome.

Anette Trettebergstuen, Member of Parliament – Labour Party, Oslo, Norway.

(translated by editor)

(This essay is part of my new poetry book “JISEI — death poems and daily reflections by a person with AIDS”)

Read excerpts from the book HERE!

Adam Donaldson Powell: Essays on activism for a shift of consciousness

aidsawarenessribbon

Bryt lydmuren med kunsten, skrevet av Anette Trettebergstuen

Det å leve med HIV/Aids blir formidlet svært ensidig. Med skremsel, sorg og som noe som ekskluderer en fra selve livet.
Det er ikke sant. Man dør ikke av Aids, man dør med Aids. Og
i mellomtiden lever personer med HIV/Aids like forskjellige, mangfoldige, gode og dårlige liv som alle andre. Men HIV-­‐positive møter en risiko de fleste av oss aldri trenger frykte: det å bli ekskludert på grunn av fordommer mot sykdommen du lever med. Både i den offentlige og i den private sfæren. HIV-­‐positive må oppleve å bli satt i samme bås. Som dødssyke. Farlige. De opplever å måtte “være” sykdommen.
Bære dens navn som et mellomnavn sammen med sitt eget. “Den HIV-­‐ positive”.

Kunnskapen om HIV/Aids er fortsatt forsvinnende dårlig. Et stort forskningsprosjekt fra 2009 viste oss at svært mange tror viruset spres ved deling av tannbørste, eller ved…

View original post 1,215 more words

JISEI: a new poetry book by Adam Donaldson Powell.

DECEMBER 1st IS WORLD AIDS DAY.


辞世

pottedplants4

JISEI

DEATH POEMS AND DAILY REFLECTIONS
BY A PERSON WITH AIDS

By Adam Donaldson Powell

First edition published by Cyberwit.net, India, ISBN 978-81-8253-403-2, 2013.

My new book “JISEI” is now available for orders at CYBERWIT and AMAZON.COM

Paperback: 245 pages
Publisher: Cyberwit.net (May 2, 2013)
Languages: English, French, Spanish, Norwegian, Japanese, Russian, Filipino
ISBN-10: 8182534038
ISBN-13: 978-8182534032

button1

COMMENTS ABOUT “JISEI” FROM AUTHORS AROUND THE WORLD:

J. Richard “Rick” Davis (USA):

This book of poetry, is more than just a collection of poems, on life, death, and AIDS. It is a guidebook for anyone struggling with the meaning of it all – whether it’s AIDS, or cancer or any travail that is causing one to question the meaning and purpose of why we’re on this planet.

button1

Albert Russo (FRANCE):

Qui est Adam Donaldson Powell? Ce poète rare qui parle de la beauté, de l’amour, de l’amitié, comme l’homme découvrant le monde à l’aube de l’humanité. Avec angélisme, direz-vous? Aucunement, il en parle avec la poésie du philosophe et du mystique. Il traite la maladie et la mort, non comme des ennemies, mais comme des connaissances, avec sérénité, presque avec sympathie, il va même jusqu’à causer avec elles comme l’on cause avec des passagers lors d’un voyage. Il se mets même à blaguer avec ces trublions, sachant qu’au bout du compte, il retrouvera la dernière.

button1

Maria Cristina Azcona (ARGENTINA):

Adam es el esclavo líbero, el que rompió las cadenas y nos golpea con su martillo de oro las nuestras, incluso aquellas que volvemos a crear a cada momento, enfermos pero de la cabeza mientras él, enfermo del cuerpo está cada vez mejor de la lucidez mental, cada vez más cuerdo y descarnado. Su poesía es cada vez más aleteo y menos cuerpo, más alma y menos carne, más verdad y más arte hasta que llegará el momento ese sublime en que el hombre se hará poema, para siempre, en nuestra mente que ahora, tarde, podrá ver en el interior de su alma.

button1

Lisbet Norderhaug (NORWAY):

I disse vidunderlige, dype og mørke diktene kan vi synke inn i oss selv og la oss treffe av lyset som gjennomstråler mørket. Adam har satt ord på den gjenkjennelige fortvilelsen over å måtte forlate livet, men han beskriver også gløden som skinner til oss fra den andre siden. Han har hevet, ja, transformert, historien om ett menneskes dødsprosess til en sang for oss alle.

button1

EXCERPT FROM BOOK INTRODUCTION:

AIDS has changed the world in more ways than we may possibly know. We will never fully comprehend the impact of losing so many people taken by this disease. Their contributions could have altered the face of humanity, the world of art and literature, the rearing of future leaders, the impact on communities, and the hearts of countless individuals. And this is all looking at the impact of AIDS in a broad perspective. It is a disease that, regardless of our own personal admissions, affects us all. However, behind the public fray of communal loss, social change and medical advances, lies the experience of the individual who must still awaken each day with the acknowledgment that they carry inside of them an evident ticking time bomb. No different from the rest of us who live with our own mortality, but distinct in that their clock has a name. That name is AIDS.

— Christina Landles-Cobb (USA)

COMMENT BY THE AUTHOR:
My first public performance of my poetry in New York City was at a trendy art gallery in the SoHo district, back in 1986. The place was packed, wall-to-wall, and the audience was enthusiastic. I was reading from my soon-to-be-published first book of poems, entitled “Notes of a Madman” which was an illustrated collection of mystical poetry from Pagan and Sufi traditions. The gallery owner, an enigmatic young man, was particularly obsessed with the poems and spiritual messages in the slender volume of verse, and he read the book over and over again. Some months after the reading I again called the gallery to say “hello” and another young man answered the phone, saying in a somber voice: “Didn’t you know? He passed away shortly after your reading.” He had died of AIDS.

That beautiful young man hung onto my verse in a time of deep personal transformation. I have never forgotten the awe and sense of responsibility I felt after that telephone conversation. Since then, I have always written and painted with the intent of inspiring creativity and transformation in humanity. And now that I have — myself — lived with the AIDS virus for twenty years it feels appropriate to inspire once again through writing about one of the greatest transformations Mankind can ever know. It does not matter what we die of … every Soul and Life Expression is precious, and to be celebrated.

I die (and I am reborn) just a little bit each day of my life. Should any given moment be my last, then my epitaph will surely be the sum of all my thoughts, poems and tears of joy and sorrow … from day to day, over the course of eternity. Perhaps just one of these short daily poems will touch upon a few readers and lend a bit of realization of the magic that each of us creates in our personal and collective transformations.

– Adam Donaldson Powell

button1

A FEW EXCERPTS FROM THE BOOK:

i am but a liar,
my Lover.
i promise to stay,
but you know i
will often forsake You.
i swear to friends and family
that i will bid them “farewell”,
but i will steal my way back to you
in silence, My Beloved …
like a thief in the night.

button1

une chaude journée d’été à marseille,
sans souci …
oh là là là là là là !
il a remarqué mon regard
il a l’air en colère
il vient vers moi
il demande une cigarette
nous allons à mon hôtel
il me quitte une heure plus tard, satisfait
le lendemain, je le remarque dans la rue à nouveau
et il a toujours l’air en colère

pour certains,
une vie avec le sida est une vie gâchée
ils n’ont rien à apprendre,
et rien à contester …
et ils ont surtout engendré la haine
envers le monde et envers eux-mêmes

… ouah, quel beau mec !
oh là là là là là là !

button1

Pienso en tí …
y muero
lentamente
en mis sueños.

Pienso en tí …
y ahora
lo único que queda
es la música,
unas palabras perdidas
y … quizás
una que otra lágrima
errante …

Pienso en tí …
la lluvia oculta
la arrogante apatía,
el retórico insoportable.
La apología
sin rostro
de los que piden perdón.

Despierto y descubro
lágrimas
que baten
ventanas con grietas
y sueños quebrados …

De súbito …
no puedo llorar más;
la lluvia ha parado.
Bajo el cielo desnudo
la vieja pintura se descolora.

Y yo pienso aún en tí …
hasta olvidar
el silencio que ya existía

antes de la muerte de mi amor.

button1

Ingen solnedgang for meg, takk.
Jeg vil reise til sjøs i vakre flammer …
midt på formiddagen.

button1

ANETTE TRETTEBERGSTUEN (Norwegian Labour Party Parliament Member) ON “JISEI”: “Break the sound barrier with art”, by Anette Trettebergstuen (Norway)

button1

Azsacra Zarathustra comments on Adam Donaldson Powell’s poetry book entitled “JISEI”

jiseilarge

button1

image

Adam Donaldson Powell

Essays about “Jisei”, my new poetry book.

BOOK FOREWORD.

AIDS has changed the world in more ways than we may possibly know. We will never fully comprehend the impact of losing so many people taken by this disease. Their contributions could have altered the face of humanity, the world of art and literature, the rearing of future leaders, the impact on communities, and the hearts of countless individuals. And this is all looking at the impact of AIDS in a broad perspective. It is a disease that, regardless of our own personal admissions, affects us all. However, behind the public fray of communal loss, social change and medical advances, lies the experience of the individual who must still awaken each day with the acknowledgment that they carry inside of them an evident ticking time bomb. No different from the rest of us who live with our own mortality, but distinct in that their clock has a name. That name is AIDS.

Over the last twenty years, I’ve watched my brother, Adam, intimately live with AIDS. I will never forget the moment he told me. His faint voice on the phone sounded weak and resolved—like he was giving into some inevitable sentence of which he had no solution or rebuttal. I, too, was helpless in that moment. I had watched many acquaintances succumb to AIDS—or as it was called… “The Curse”—and realized that this disease had been dancing on my front porch for years. Now, it sat in my living room, legs propped up on my coffee table. This virus looked me in the eye that day and said, “I’m in deep now. Allow me to make myself at home.”

I’ve witnessed firsthand Adam’s untouchable growth and strength in the face of his most difficult challenges. This, coupled with his incredible accomplishments and activism, I can say that AIDS, in many ways, has proven to be the thing that Adam Donaldson Powell has turned into a much needed dose of life, deep spiritual awakening, a search for the purpose of human behavior, and the fuel for profound creativity. JISEI—Death Poems and daily reflections by a person with AIDS is a perfect example of what kind of spirit, truth, awareness and bravery can emerge in the face of those living with AIDS.

JISEI is a provocative look into Adam’s perspective on the past, the present, the hereafter and the day-to-day task of simply waking … never truly being alone and free from AIDS. His insight into life is profound and moving—sometimes biting—ironic—witty—and brave. As the dates progress towards his twentieth anniversary with AIDS, the virus becomes a life force that brings incredible things out in him rather than being this entity that does things to him. Yes, there are passing moments in some of the poems where the virus reminds him of his mortality—but even then he fights it with something as simple as a daily routine, a question or even a grin. While reading JISEI, I started to see the virus no longer hiding in his cells but coming to life, dancing daily around his thoughts, testing his societal armor, and, in the end, making a soul contract with him. Through his twentieth-year reflection upon living with the virus, he shines. As the reader digs deeper into his words, they will see that, through this work, the reality of living with AIDS gives him the strength and power to accept what has been, work with what is, and face tomorrow and the hereafter as if the dialogue is perpetual—an eternal lesson.

JISEI draws on moments in time—fleeting but life changing. They are “notes to self”, messages to others, and observations on his own personal growth in a field of human stagnation. Adam captures the inevitable and taboo topic of accepting his own death and seems to whimsically waltz with the virus until there is a final acceptance of love and gratitude for what he has learned from living with AIDS for twenty years. Other pieces reflect on events before his diagnosis with the virus acting as a vehicle to add vibrant color to understand and see the past in a more vivid light. As a participant in the audience of Adam’s life, I read these poems with a bit of an insider’s perspective. Individuals, like “m” and other masked friends, family, lovers and acquaintances conjured up memories that I personally would have put away forever. These are experiences that could scar and leave one numbed and angry. But, Adam brings them back—if just for a few lines—to reflect on the impact that one’s life experiences can have.

I wish upon the reader of JISEI, regardless of their own experience, to take a journey through these poems and come away with an understanding about how a “curse”—whatever its name—can be the very vehicle to bring one to enlightenment. May we all be so blessed as to one day open the door, allow whatever painful element to enter, and welcome it into our living rooms so that we may eventually find our way HOME.

By Christina Landles-Cobb, San Anselmo, USA

button1

BOOK INTRODUCTION.

I “met” Adam in 2008. Shortly after I, myself, was diagnosed with AIDS. But that wasn’t really the reason we met. I wrote a blog on a website we both then frequented. In that blog, it wasn’t that I was “bitching and moaning” about “poor pitiful me,” I think it was because I knew this wasn’t the end, but a new beginning that I didn’t quite understand at the time, and he sensed that. He read that blog and responded to me at a time that I felt confused, truly alone, and vulnerable. Adam has an insight into life – into humanity itself, that is truly unique from any individual I have ever met in my life or will ever meet in this life. We began to correspond or chat on an almost daily basis since that time, and continue that relationship to this day, and even co-authored a book together.

I have been reading Adam’s writings, watching his photography and art evolve, and listening intently and with awe to the deep spiritual and philosophical meanings in all of his work with sheer amazement. This book of poetry, is more than just a collection of poems, on life, death, and AIDS. It is a guidebook for anyone struggling with the meaning of it all – whether it’s AIDS, or cancer or any travail that is causing one to question the meaning and purpose of why we’re on this planet. There is no one piece in this collection that I can possibly single out as the most significant. They all share a spark of true genius so that each is dependent on the meaning of another or many others. It delves into the true meaning of what is really important in life and the struggle to survive, while accepting the inevitability that we will all die, but accentuating the idea that all of this can be done with peace of mind on a spiritual plane and with dignity. This collection to me, is Adam’s masterpiece, and will surely be remembered as his legacy generations from now.

Congratulations on this book to my “Angel.”

J. Richard “Rick” Davis, Jackson, Mississippi, USA

button1

For Adam … by Amitabh Mitra, South Africa.

We live in galaxies; immortality is just a space. In our physical minutiae, alien visitations of viruses and vagrants seem to demean our shared living. In such galaxies we live with the living. Behind closed eyes and a closed darkness, there resides the life. The virus is a life too. Its living seems unending; its mind a succession of evolution patterns, there is no dying for it in assumptions and denials. The human and the virus in an intangible enforcement seek a place in darkness or dawn. The mind as much as it reveals the virus, cortical neurons and synapses can unclasp it. Believing is far more important even if it means believing in the sky or the earth, or just a bird in the sky. Only then does the mind takes you on a roller coaster drive; peace consumes us. The virus — an unearthly creature — thrives in physical tantrums, Thinking and running in different strata unclasps this living within the living. Have you ever leapt out falling vertically downward, have your thoughts race in time seeking people you have left behind? The virus lives in this inability, the inability to seek; it needs the earth and earth forms to navigate. If only pandemics can be defined in abstraction of a flower in a dewdrop, if each human resolves to evolve too, if we can shed the narrow revelations, the virus – an illiterate droplet – gets crushed, never to pass on. The CD4 Cell Count and the Viral Load are expressions of the unforgiving nature of defeat and distress. It’s another life proliferating… The virus cannot thrive in such unreasonable destinies. Humans living in structures give shelter to it. In living we can prolong our mind to galaxies and far beyond, where the virus can never reach. In death it cannot take the impenetrable, yet in living in stretches of combat, violence in perfect peace is possible. In an orange noon death throes of the unbelieving living within continues, diminished within a glass compartment getting tinier, its end reflects in forceful thoughts. Day dawns by itself.

The flower
In a dewdrop
On a sunshine
Over a single
Leaf
Rolling
To
Fall
At a corner
Life holds
It in
A balancing act
The flower
In a dew drop …

Amitabh Mitra, East London, South Africa

button1

Kay Ka Adam

Tulang di matatawaran
Wika na walang hangganan
Sukat na di mabibilang
Diwa na walang iniwan

Isang araw dal’wa tatlo
Buong buhay nagbabago
Ang langit ay impiyerno
Kasarinlan kahit sino

Sa sakit ay nakaukit
Pagkatao na pinilit
Sa ngiti ay nakasabit
Bukas natin walang limit

C’est la vie – iyan ang sabi
Puro nada ang marami
At the end ng hatinggabi
Tula lamang nasa tabi

Isagani R. Cruz
Manila, Philippines

(Rough summary of this poem in a Philippine form called a dalit: Heaven is hell, but poetry is forever.)

button1

Et mørke som skinner av lys

”Mamma, hva er det der?” Treåringen og hans mor passerte en stor gravplass i buss. ”Det er et sted der mennesker blir gravd ned i jorda når de er døde, slik at de kan bli til blomster,” sa moren. ”Jeg, også?” spurte barnet sjokkert. ”Ja, du, også, vennen min, selv om det sikkert er lenge til.” Resten av turen hulket og gråt han: ”Jeg vil ikke bli til blomster, jeg vil ikke bli til blomster!”

Nei, vi vil ikke bli til blomster, jord, aske eller luft, men vi må. Vissheten om at det en gang er slutt, at verden skal fortsette uten oss, at sol og måne, storm og stille, skal fortsette uten oss, preger hvert menneske. En dag er vi ikke der for å peke begeistret på vårens første blåveis, eller se at flekken av bar jord i hagen blir større for hver vårdag. At mørket blir overvunnet av lys. At skogsduen kom tilbake til det samme treet i år, også. Men denne umulige tanken, at vi eller våre nærmeste skal bli borte for alltid, skyver vi fra oss. Vi lever nå, og døden er fjern de fleste av livets dager.

Men tiden bærer oss mot det store mørket, eller det store lyset. Det mysteriet som ingen levende kjenner. Og plutselig kan vi ikke flykte lenger. Dødsengelen stopper veien videre. Hit, men ikke lenger. Da hjelper ikke jordisk gods eller anseelse. Det eneste vi har å falle tilbake på, og det eneste som kan fylle noe av tomrommet vi etterlater, er det Adam Donaldson Powell kaller: ”the magic that each of us creates in our personal and collective transformations”.

Og det er dette Adam skriver om i Dødsdiktene sine: Den magien som virker i den langsomme dødsprosessen påvei mot Dødsengelen som ikke viker. De fleste av oss kjenner ikke dagen eller timen. For en AIDS-syk er avslutningen så nær, så innen rekkevidde at den nesten kan berøres hver dag.

Magi er transformasjon. I Adams dikt transformeres materie til ånd, fortvilelse til kraft, sinne til humor. Over det hele spenner kreativitetens følgesvenn, motet. Mens Dødsengelen venter, kanskje bak neste sving, uttrykker han håpløsheten, men hyller også livet og kjærligheten og skåler med seg selv, den transformerte Adam, Adam av lys og ånd.

I disse vidunderlige, dype og mørke diktene kan vi synke inn i oss selv og la oss treffe av lyset som gjennomstråler mørket. Adam har satt ord på den gjenkjennelige fortvilelsen over å måtte forlate livet, men han beskriver også gløden som skinner til oss fra den andre siden. Han har hevet, ja, transformert, historien om ett menneskes dødsprosess til en sang for oss alle.

Lisbet Norderhaug (Oslo, Norway)

button1

What Albert Russo has to say about Jisei:

This book sings the beauty of life, the beauty of love and of friendship, and the beauty of the world that surrounds us. But wait, who said that praising beauty is to view life from a distance or naively? Not Adam Donaldson Powell! This poet treats the dark side of life both like a poet and a philosopher, and I would add, like a Sufi mystic.
He does it splendidly, not in one but in several languages: English, French, Spanish, Norwegian, and with a sprinkling of Japanese etc. His language has a universal breadth, even if he had limited himself to a single tongue. You ought to deem yourselves lucky, for he addresses the whole world, and everyone can pick up a diamond here, a pearl there.
The main theme of this book is survival, the day-to-day struggle to remain fit and to laugh at the inevitable, to treat it as just another ‘fellow’. Yes, indeed, Adam is strong, or wise enough, to be able to chat and even to joke with death, and accept him as his future partner. I have never read a book in which sickness and death are tackled with such poise and such serenity. Of course, like most of us, Adam is a sufferer and oftentimes his depressions make him want to send everything and some people to hell. Yes, in spite of his lucidity, he too is human, so very human, with his foibles and his tantrums, his nausea when confronted with the cruelty of his peers, and the murders and mass killings perpetrated around the world. Yet, what a lesson to all of us, men and women of all stripes, artists and workers, princes and … yes, even hateful dictators, for Powell cannot control the spread of his words. If you have the privilege of reading his verse, whether you are an angel or a crook, you will learn something that suits you. Oh Adam, what have you done? There are even a number of ratty presidents around the world that might benefit from your words! But enough of my prattle. Let the reader appreciate for him/herself the quality of his art and, I will repeat, the lessons to be learned when reading these poems.

Qui est Adam Donaldson Powell? Ce poète rare qui parle de la beauté, de l’amour, de l’amitié, comme l’homme découvrant le monde à l’aube de l’humanité. Avec angélisme, direz-vous? Aucunement, il en parle avec la poésie du philosophe et du mystique. Il traite la maladie et la mort, non comme des ennemies, mais comme des connaissances, avec sérénité, presque avec sympathie, il va même jusqu’à causer avec elles comme l’on cause avec des passagers lors d’un voyage. Il se mets même à blaguer avec ces trublions, sachant qu’au bout du compte, il retrouvera la dernière. Mais Powell est comme nous tous, il souffre, il a ses humeurs, et parfois, il lui prend l’envie de tout balancer, sa vie et ses ennemis. Mais la poésie le rattrape, et alors, il reprend goût aux choses de la vie, et il vous les fait partager. Cela dans plusieurs langues qu’il maîtrise; l’anglais, le norvégien, l’espagnol et le français. Sa poésie est universelle, même si elle ne s’était limitée qu’à une seule de ces langues. Alors, cher lecteur, profitez de ces perles rares, qui ne pourront que vous faire du bien.

Here are just a few of my own favorite excerpts from this book:

Voici quelques uns des poèmes – parmi tant d’autres – que j’aimerais vous faire partager:

In hushed remarks before the funeral,
it is whispered that I died of AIDS …
which is a damned lie. But it is an easy
lie to tell — much easier than saying
that I died of exhaustion and frustration
after fighting for the rights of persons
with HIV/AIDS for twenty years …

Je ne fais aucun reproche
à la personne qui m’a infecté,
car j’ai moi-même
participé à ce jeu délétère

Mais cette bande d’idiots
qui ont exploité mon statut
de malade, quelle déception!

Mon dernier souffle,
mes dernières pensées …
iront à ces êtres rares
qui comptaient pour moi,
ils étaient dix à peine.

i am drunk with
infatuation for you,
my Lover.
i pray that tonight
will be the night
that never ends.

my prized possessions
are those things i do not own:
trees, rocks, poetry.

By Albert Russo, Paris, France.

http://www.albertrusso.eu

button1


“ Adam y su Jisey”

“Adam and his Jisei”

Comentario de Maria Cristina Azcona – Comment by Maria Cristina Azcona,
Buenos Aires, Argentina

Qué puedo decir si me ha sacado las palabras, que puedo expresar si mi lengua ya no es bilingüe ni mono ni nada que pueda moverse en forma autónoma, paralizada como el último suspiro de un enfermo de Sida moribundo, de una bellísima y vital mariposa enredada en la tela de una gigantesca araña malvada, la picadura mortal de la muerte misma.

Los versos de Adam siempre me han conmovido hasta el tuétano, tal vez por ser dueños de una simpleza cruda y descarnada. ¿Debería decir desnuda? Como la realidad humana en su conjunto.

Acaso Adam sea la lengua con mayúsculas, el poseedor de la capacidad de decirnos de contarnos las cosas tal como son para que de verdad podamos verlas, como el esclavo de la caverna, como aquel que de verdad veía y no alucinaba ver.

Adam es el esclavo líbero, el que rompió las cadenas y nos golpea con su martillo de oro las nuestras, incluso aquellas que volvemos a crear a cada momento, enfermos pero de la cabeza mientras él, enfermo del cuerpo está cada vez mejor de la lucidez mental, cada vez más cuerdo y descarnado. Su poesía es cada vez más aleteo y menos cuerpo, más alma y menos carne, más verdad y más arte hasta que llegará el momento ese sublime en que el hombre se hará poema, para siempre, en nuestra mente que ahora, tarde, podrá ver en el interior de su alma.

Y él dirá ¿No te lo había dicho antes? ¿Y no me escuchaste?

What can I possibly say if he has taken the words from my mouth, if my tongue is no longer bilingual or monolingual, or even anything that can move independently, paralyzed as the last gasp of a dying AIDS patient, a vital and beautiful butterfly tangled in a giant spider web, the wicked mortal sting of Death itself?

Adam’s verse has always moved me to the core, perhaps for its deep, violent, raw and stark simplicity. Should I say naked? Yes, as naked as human reality on the whole.
Perhaps Adam is the language in capital letters, the one who possesses the ability to tell us to tell things as they really are for us to see them, as the slave of the cave, as the one who actually saw without hallucinating.

Adam is the liberated, and at the same time he is the liberator of slaves, who broke his own chains and struck our chains with his golden hammer, even those chains that we create ourselves at every moment while sick in the head, while despite his sickness in his body he finds increasing mental lucidity, and is increasingly sane and gritty. His poetry is ever more soulful and less of the flesh, more full of truth and art until the sublime moment arrives when the man forever becomes a poem in our minds that we now, and later, see in the interior of his soul.

And then he will say:

Did I not tell you this before? Why on Earth didn’t you pay attention to my words?

Maria Cristina Azcona es argentina y vive en Buenos Aires. Es una Psicopedagoga y Consejera Familiar, poeta y escritora en español e inglés. Asesora editorial para numerosas revistas y diarios literarios virtuales e impresos, especialmente en Argentina e India. Directora y fundadora de Bilingual MCA Poetas por la Paz , Directora en Sudamérica para IFLAC el Foro Internacional para una Literatura y una Cultura de la Paz y Vicepresidente cofundadora de GHA La Asociación por la Armonía Global entre otras actividades y cargos honorarios.

Maria Cristina Azcona is from Argentina and lives in Buenos Aires. She is an Educational Psychologist, Family counselor, poet and writer in both Spanish and English languages. Also she is editor advisor to a considerable number of international anthologies and literary journals, in both printed and electronic formats, mostly around Argentina and India. She is Bilingual MCA Poets for International Peace founder president. IFLAC (International Forum for a Literature and a Culture of Peace) South America president and Global harmony Association deputy president and co founder, among other honorary titles and activities.

button1

ANETTE TRETTEBERGSTUEN (Norwegian Labour Party Parliament Member) ON “JISEI”: “Break the sound barrier with art”, by Anette Trettebergstuen (Norway)

button1

Azsacra Zarathustra comments on Adam Donaldson Powell’s poetry book entitled “JISEI”

jiseilarge

button1